Abilitarea firmelor de constructii. Documente necesare

În vederea abilitării firmelor care vor executa lucrări funerare în cimitirele și crematoriile municipalității (societăți cu răspundere limitată, persoane fizice și asociații familiale), acestea vor depune la Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane următoarele documente:
1.      copie BI/CI administrator de firmă;
 
2.      prezentare în original a certificatului constatator (complet) emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sau Tribunalul teritorial, cu cel mult 30 zile anterior datei stabilite pentru depunerea documentaţiei, din care să rezulte următoarele:
  •   obiectul de activitate corespunde cu cel al  abilitării (COD CAEN 4399);
  •   sediul actual al societăţii;
  •   societatea nu este în stare de faliment, lichidare judiciară, afacerile nu sunt administrate de un lichidator judiciar, nu face obiectul declarării în nici una din stările menţionate şi nu a comis abuzuri, abateri sau altele asemenea,
3. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată :
  • certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. în original sau copie legalizată, copie conformă, din care să reiasă faptul că nu are datorii către Bugetul general consolidat valabil la data depunerii documentaţiei ;
  • certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local (doar pentru societăți) eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul primăriilor, în a căror rază teritorială activează, în original sau copie legalizată, copie conformă, din care să reiasă că nu are obligaţii restante la bugetul local valabil la data depunerii documentaţiei ;
  • cazier judiciar– prezentarea cazierului judiciar în original pentru societate, din care să reiasă că administratorul/administratorii şi asociatul/asociaţii nu a/au fost condamnat/ţi, în ultimii trei ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti ;
                            – prezentarea cazierului judiciar în original al societăţii comerciale ;

 

4. Standarde :
  • prezentarea certificatului de calitate ISO 9001 şi/sau alte dovezi şi documente echivalente acceptate care confirmă asigurarea calităţii, pentru domeniul lucrări de construcţii, în copie legalizată sau conformă cu originalul ;
  • prezentarea certificatului SA8000 şi/sau alte dovezi şi documente echivalente acceptate care confirmă implementarea sistemului de management al responsabilităţii sociale, pentru domeniul lucrări de construcţii, în copie legalizată sau conformă cu originalul ;
 
 5. Capacitate tehnică şi/sau profesională :
A. Resurse tehnice : societatea va face dovada deţinerii unor echipamente tehnice, utilaje, instalaţii de care dispune şi care sunt necesare executării lucrărilor funerare. Toţi cei care doresc să fie abilitaţi vor face dovada că deţin  cel puţin un generator de curent.
B. Personalul tehnic şi de specialitate :
1. pentru societăţile comerciale cu răspunderi limitate : vor prezenta adeverinţa eliberată de ITM şi dovada (contractul individual de muncă  şi raportul per salariat din REVISAL) din care să rezulte că dispune de personal calificat în domeniul de activitate (zidar, mozaicar, pietrar)- minim 2 angajaţi ;
2. persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate : vor prezenta adeverinţa eliberată de ITM şi dovada (contractul individual de muncă înregistrat la instituţiile abilitate ale statului şi raportul per salariat din REVISAL) din care să rezulte că dispune de personal calificat în domeniul de activitate (zidar, mozaicar, pietrar)- minim 2 angajaţi ;

 

6. Alte documente :
  • declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că vor respecta regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii.
Societațile comerciale de profil, meseriașii autorizați vor examina cu atenție și vor respecta toate instrucțiunile și condițiile specificate. Imposibilitatea de a furniza toate informațiile sau documentele prevăzute mai sus are ca efect respingerea abilitării.

 

Toate actele vor fi depuse până la data de 17.02.2017, ora 13:30 la secretariatul instituției, împreună cu o cerere în care se solicită abilitarea în cadrul cimitirelor municipalității.

 

 Semnarea abilitării va avea loc în perioada 27.02.-28.02.2017  în intervalul orar  10:00-16:00.

 

Abilitarea va fi valabilă pentru perioada 01.03.2017-01.03.2018.