Invitatie de participare

Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane, cu sediul în Bucuresti, sector 4, adresa de corespondentă str. Intrarea Serelor nr. 1, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza procedura de atribuire a „Acord cadru Servicii de întreţinere a cimitirelor si amenajare spatii verzi pentru cimitirele şi crematoriile umane aflate în administrarea directă a Administratia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane“, cu o durata de patru ani, coduri CPV 98371111-5 Servicii de întreţinere a cimitirelor, 77310000-6 – Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2). Valoarea estimate a acordului cadru este de 60.000.000 lei fara TVA.
Documentatia de atribuire poate fi ridicata de la sediul autoritatii din Str. Intr. Serelor, nr.1, Serviciul Achizitii, Administrativ, Tehnic, în acest sens fiind necesară o împuternicire în vederea ridicării documentatiei si o copie BI/CI a împuternicitului; documentatia se poate ridica in termen de 24 de ore de la solicitarea scrisa a operatorilor economici interesati.
Oferta va fi depusă în plic sigilat, cu ştampila ofertantului şi cu menţiunea „A nu se deschide înainte de data 15.12.2014, orele 11:00”.
Criteriul de selecţie îl constituie preţul cel mai scăzut, în condiţiile respectării cerinţelor documentatiei de atribuire.
Comisia de selecţie se va întruni în data de 15.12.2014, orele 13:00, pentru stabilirea ofertei câştigătoare finale, rezultatul urmând a fi comunicat în scris, prin fax, in termen de maxim 3 zile de la semnarea Raportului procedurii.
Clarificarile sau eventualele contestaţii privind procedura de atribuire a acordului cadru de prestări servicii având ca obiect „Acord cadru Servicii de întreţinere a cimitirelor si amenajare spatii verzi pentru cimitirele şi crematoriile umane aflate în administrarea directă a Administratia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane“ se pot depune in conformitate cu prevederile Capitolului IX din OUG 34/2006.
Data limită de depunere a ofertelor este 15.12.2014 ora 10:00 la adresa mentionata mai sus. Data limita de ridicare a documentatiei de atribuire: 15.12.2014 ora 09:30. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/636.35.71.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *