Acord cadru servicii de paza si patrulare pentru cimitirele si crematoriile umane aflate în administrarea directa a Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane

Tip anunt: Anexa 2B
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: „ Acord cadru servicii de paza si patrulare pentru cimitirele si crematoriile umane aflate în administrarea directa a Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane“ CPV 79713000-5, Servicii de paza 79715000-9 Servicii de patrulare
CPV: 79713000-5-Servicii de paza (Rev.2)
Descrierea contractului: 1. Servicii de paza si patrulare a obiectivelor, a ordinii si linistii publice, a sigurantei bunurilor mobile si imobile din serviciile teritoriale ale A.C.C.U. Paza obiectivelor se va efectua în conformitate cu planul de paza si interventie întocmit de ACCU prin Serviciul Achizitii, Administrativ, Tehnic (împreuna cu Prestatorul Serviciilor de Paza) dupa efectuarea recunoasterii, care va fi avizat de Directorul ACCU si aprobat de structurile competente ale Ministrerului de Interne în conformitate cu prevederile Art. 55 lit. a) din Legea 333/2003 cu modificarile ulterioare. Cimitirele sunt dotate cu toate facilitatile necesare unei bune executari a pazei acestora. Scopul prestarii acestor servicii este asigurarea si mentinerea ordinii si linistii publice în mod permanent, pe toata perioada derularii acordului cadru. Serviciile se încadreaza în codurile C.P.V.: 79713000-5 servicii de paza, 79715000-9 servicii de patrulare. Fiecare post de paza este deservit de catre un singur agent de paza. Locatiile posturilor de paza, itinerariile de deplasare ale patrulei, consemnele generale si particulare ale acestora vor fi stabilite în conformitate cu legislatia în vigoare (Legea 333/2003 cu modificarile ulterioare) si prevederile regulamentului intern al ACCU si vor fi detaliate în planul de paza si interventie pentru fiecare locatie dupa semnarea contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 12.200.000,00 RON
Conditii contract: Nu se accepta oferte alternative
Conditii participare: Ofertantii pot depune oferte pentru toate cele 19 loturi(obiective), pentru un lot sau pentru mai multe loturi (obiective). În cazul în care ofertantul doreste sa depuna oferta pentru mai multe loturi, oferta (propunere tehnica si financiara) se va elabora si prezenta, individual, pentru fiecare lot, pentru care se depune oferta. Documentele de calificare pot fi depuse intr-un singur volum pentru toate loturile la care participa un ofertant cu conditia demonstrarii indeplinirii cerintelor minime pentru fiecare lot in parte. In cadrul documentelor de calificare ofertantii vor prezenta persoane (agenti) diferiti pentru fiecare lot in parte, avand in vedere natura serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri. Operatorii economici trebuie sa transmita o oferta pentru întreg lotul (obiectiv). Nu vor fi aceptate oferte pentru activitati/cantitati/volume incomplete. Numarul de posturi este de 131 din care 112 posturi permanente 24h/24h, 365 zile, 18 posturi temporare 10h/24h de zi de la ora 08,00 la 18,00, 6 zile/saptamana de luni pana sambata 312 zile/an si 1 post temporar de noapte 12h/24h, 365 zile, de la ora 19,00 la 07,00.
Criterii adjudecare: CRITERIUL DE ATRIBUIRE este pretul total cel mai scazut în lei (fara TVA) pentru fiecare cantitate maxima a unui lot.
Termen limita primire oferte: 08.04.2016 ora 09:00
Informatii suplimentare: Documentatia de atribuire si caietul de sarcini se ridica de la sediul autoritatii contractante din Intrarea Serelor, nr.1, sector 4, Bucuresti, in maxim 24 de ore de la solicitarea scrisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *