Acte necesare:

 • concesionarul (persoana căreia i s-a atribuit repartiţia locului de înhumare pe 7 ani/rude de gradul I ale decedatului) va formula o cerere care se găseşte la administraţia cimitirului sau pe site;
 • pe cererea astfel formulată, administratorul cimitirului unde se află locul, va întocmi un referat de verificare a locului în teren, iar casierul un referat de achitare a tarifelor anuale de întreţinere;
 • cererea va fi însoţită de următoarele documente:

  1. factura de înhumare (original şi copie);
  2. Certificat deces defunct inhumat in locul respectiv (original şi copie);
  3. Acte de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie (original şi copie);
  4. Declarație notarială în cazul celor îndreptățiți, care renunță la concesiune în favorea altei persoane; în cazul în care nu există rude;
  5. Declarație notarială de exonerare a ACCU în caz de litigiu cu alte eventuale părți;
  6. BI/CI/Pașaport (original și copie) al solicitantului.

Persoana care solicită transformarea locului de 7 ani în veci va achita contravaloarea concesiunii în funcţie de categoria cimitirului.
Cererea însoţită de documentaţia mai sus menţionată se va depune la Serviciul Acte de concesiune, evidenţă locuri de veci din Strada Iuliu Hațieganu nr. 1, sector 4, Bucuresti, Romania (in incinta crematoriului Vitan-Barzesti).

Actele de concesiune se vor elibera în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii.